Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden regelen de verhouding tussen Klant en SOS International B.V. (hierna “SOS”), en zijn verder van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij SOS de klant toegang verschaft tot de  TAG database.

Artikel 1: Algemeen

1.1 SOS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. SOS zal de voorgenomen wijziging ten minste twee (2) maanden voordat de wijziging ingaat aan de Klant mededelen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SOS en Klant vanaf de ingangsdatum van de wijziging.

Artikel 2: Aanmelding en activatie

2.1 Een Klant is na de eenmalige aanschaf van de Tag gerechtigd om zich aan te melden bij de SOS TAG dienst.

2.2 Voor activatie van een of meerdere Tags dient de Klant een account bij SOSopreis.nl aan te maken waarin zijn gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres worden opgegeven.  Heeft de klant de Tag aangeschaft via de webshop van SOSopreis.nl dan is de klant al in het bezit van een account en heeft hij naast zijn gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres ook zijn adresgegevens opgegeven.

2.3 Om een Tag te kunnen activeren, moet de unieke activatie code van de desbetreffende Tag worden opgevraagd. De activatie code wordt verkregen door de Tag te scannen met een smartphone voorzien van een TAG reader applicatie. De activatiecode van zijn Tag wordt vervolgens op het scherm van zijn smartphone afgebeeld. De Klant logt-in op zijn account (PC, Tablet, laptop,…) en verwerkt de weergegeven activatie code op het scherm van zijn smartphone op de juiste plek binnen zijn account. Nu kan de Klant de door hem gewenste gegevens koppelen aan de desbetreffende Tag en opnemen in de TAG database.

2.4 Door in te loggen op zijn account krijgt de klant een overzicht van al zijn Tags en de mogelijkheid om de gegevens per Tag in de database te wijzigen.

Artikel 3: Gebruik van Tag

3.1 Het scannen van de Tag door middel van een smartphone, in combinatie met de cijfercode op de Tag, geeft toegang tot de persoonlijke gegevens van de Klant in de TAG database.

3.2 De klant is zich er van bewust dat zijn persoonlijke informatie toegankelijk is voor derden zodra deze persoon kan beschikken over de QR en cijfercode die op de Tag staan afgebeeld. Klant is zelf verantwoordelijk voor de mate van beveiliging die hij aan de Tag wenst te geven.

3.3 Het kan voorkomen dat de door Klant of derde (hulpverlener, eerlijke vinder, etc. ) gebruikte smartphone en/of de gebruikte QR reader applicatie onvoldoende geschikt zijn om de QR code van zijn Tag uit te kunnen lezen met het desbetreffende toestel. SOS garandeert op geen enkele wijze dat de QR code op de TAG altijd leesbaar is voor op de markt verschenen modellen smartphone/tablet en/of QR applicaties.

3.4 SOS verstrekt hierbij aan de Klant een niet overdraagbaar, wereldwijd, niet-exclusief gebruiksrecht op de Tag.

3.5 Om te voorkomen dat de Tag loslaat, beschadigd of niet te scannen is het van belang dat de Tag plak tips worden nageleefd. SOS garandeert niet dat de Tags altijd zullen blijven zitten.

3.6 De zichtbare informatie op een RETURN TAG worden afgeschermd door een krasvrije laag. Bij normaal gebruik zal deze laag voldoende bescherming bieden voor een lange periode, maar na verloop van tijd, of eerder indien de Tag veelvuldig  in aanraking komt met scherpe voorwerpen zoals sleutels, of door intense en veelvuldige wrijving, zal de zichtbare informatie worden beschadigd en onbruikbaar zijn om uit/af te lezen. SOS is niet aansprakelijk voor het onleesbaar worden van de informatie op Tag

3.7 De INFO Tags kunnen zowel permanent als flexibel bevestigd worden. Met betrekking tot de meegeleverde klittenbandstrips is het van belang dat de plak/ bevestigingstips goed worden nageleefd. Men moet er bewust van zijn dat bij gebruik van klittenband pads er altijd de mogelijkheid bestaat dat de Tag loslaat, doordat deze bijvoorbeeld niet goed is aangedrukt of door bepaalde omstandigheden er af wordt getikt (iemand die valt met zijn scooter). SOS is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van de Tags.

3.8 De schoenclip bestaat uit een reepje klittenband en een (aluminium) label waarop de Tag geplakt kan worden. De schoenclip is uitsluitend bedoeld om een Tag te bevestigen aan een schoen. Het wordt afgeraden om de schoenclip of de (aluminium) label te gebruiken om de Tag te bevestigen aan een ander voorwerp als bijv. een helm.

Artikel 4: Vergoeding en betaling

4.1 SOS is gerechtigd een bijdrage vast te stellen die Klant voor ieder kalenderjaar of gedeelte daarvan verschuldigd is voor gebruik van de Tag database. Indien SOS in een kalenderjaar geen bijdrage heft wil dit niet zeggen dat SOS in een opvolgend jaar geen bijdrage meer zal heffen.

4.2 SOS is gerechtigd haar prijzen met betrekking tot specifieke diensten van tijd tot tijd te verhogen en zal eventuele prijsverhogingen steeds schriftelijk melden aan Klant. Indien een prijsverhoging onaanvaardbaar is voor Klant, heeft Klant gedurende een maand de tijd de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie/Privacy

8.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen of ter inzage gekregen informatie geheim te houden.

8.2 Door aanmelding als klant van SOS Nederland geeft de Klant toestemming dat de volgende algemene gegevens ter beschikking kunnen worden gesteld aan derden: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en internetadres. Deze gegevens worden alleen verstrekt aan derden indien en voor zover dit naar mening van SOS niet tegen het belang van haar Klant indruist.

8.3 De Klant is de Verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor het verwerken van zijn gegevens in de Tag database. SOS kan door Klant geïnstrueerd worden om de gegevens te bewerken, SOS neemt in dat geval de rol van bewerker op zich.

8.4 SOS zal alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de gegevens van de Klant in de Tag database verloren gaan. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de Tag. De Klant kan nadat hij is ingelogd op zijn account op SOSopreis.nl de gegevens van een specifiek dossier gekoppeld aan een specifiek Info Tag met een druk op de knop verwijderen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid van SOS voor schade van welke aard dan ook, behoudens opzet en grove schuld is volledig uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade.

9.2 Voor zover SOS al aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade, dan zal de schade altijd beperkt zijn tot de bedragen die zijn verzekeraar onder een betreffende polis uitbetaalt.

9.3 Klant vrijwaart SOS voor alle schade die SOS mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door SOS geleverde goederen of diensten.

Artikel 10: Duur en beëindiging

De overeenkomst tussen Klant en SOS wordt aangegaan voor onbepaalde duur met een overeengekomen minimumtermijn van 12 maanden.

SOS kan de overeenkomst zonder vergoeding opzeggen tegen en na het verstrijken van de minimumduur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een kalendermaand.

SOS is gerechtigd om de toegang tot de account en/of de Tag data op te schorten en alle maatregelen te nemen welke zij goeddunkt, ter bescherming van de SOS Tag dienst.

Indien de licentieovereenkomst met SOS wordt beëindigd, vervallen de rechten van de Klant op het gebruik van de Tag database.

Artikel 11: Overige bepalingen

SOS is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten, en verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten met Klant, aan derden over te dragen. Klant mag haar rechten uit de overeenkomst met SOS slechts overdragen met toestemming van SOS.

Artikel 12: Jurisdictie en forumkeuze

Ieder geschil tussen partijen terzake van een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij partijen alsnog arbitrage overeenkomen.

Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.